Removal Bioweapon from Earth starts at Ministery of Justice & Defence.

Legal Obligations for the Minister of Justice & Defence, when Parliament constructs Dictatorship with Bioweapon genocide against its Own People on National territory.


Verwijderen Biowapen van Aarde, begint bij Ministerie van Justitie & Defensie.

Wettelijke plichten voor Minister van Justitie & Defensie, zodra het Parlement een Biowapen bouwt en inzet tegen voor genocide op Eigen Volk op nationaal grondgebied.


 

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit vivamus montes, phasellus erat donec curabitur taciti penatibus nisi hac luctus hendrerit, torquent fermentum mus nostra accumsan mattis primis auctor.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit magnis, malesuada molestie sapien in ligula venenatis fames est, aliquam non potenti vel vitae imperdiet enim.

Wettelijke plichten van Minister Justitie voor Biowapens op Aarde------------
Legal obligations for Minister of Justice in case of bioweapons on Earth.


--------

 
 

Onderwijs tijdens Biowapen aanval op Volk... begint bij:

Education during Bioweapon attack on People... starts with:

Welk soort mens vernietigt eerst Eigen Volk en daarna Zichzelf?

Which type of person destroys Own People first and afterwards Himself / Herself?

 
Welk soort Mensen-vernietiger verwoest ALLES?
 • Kwaadaardig in elke DNA-cel
 • Klein werkgebied
 • Luie Denker
 • Parasiet, om te doden
 • Materialistisch
 • Ego-tripper
 • Gluiperd onder Waarheid
 • Zwartrijders gedrag
 • Onoverwinbaar in fantasie
 • Zwakbegaafd in 1 deel leven

Hoe verdedig je jezelf, onder de Alles-verwoester?

Niet...

Je verdedigt jezelf niet; je bouwt je Persoonlijke Goede Leven ... in het Zwakbegaafde Leven deel van de Terrorist.


Een Kwaadaardig persoon, kan dit proces niet bedenken / uitdenken.


Een Kwaadaardig Persoon, blijft altijd Diep Verrot.

En kan dus geen Goedaardig proces bedenken; vaak ook niet in de gevangenis.


Eenvoud geeft kracht

Eenvoud is:

 • actief proces; pragmatisch
 • vergt veel EQ x IQ berekeningen
 • vereist Schoonmaak - Lef Brein
 • vertrouwen in het bouwsysteem, onder toezicht van SpaceLab-krachten
 • standaard: Leren van fouten
 • materialisme alleen noodzakelijk voor bereiken Eenvoud
 • houdt DNA gezond
 • houdt Relaties gezond
 • bepaalt Strafmaat
 • bepaalt Snelheid van Evolutie
 • kan NOOIT worden gehacked
 • ALTIJD beschermt door SpaceLab in Evolutie van Eerlijkheid, voor Evolutie van Evolutie


Angst = Telescoop

Angst bestaat niet als 'bedreiging' voor Goed-aardige Denkers in Pragmatisme

Angst is een wegwijzer. Een verkeersbord. Maak het niet meer dan het is...


Wat je voelt - Diep in Jezelf - is:

 • het Leermoment
 • DNA-open vouw proces
 • doen -proces
 • spiegel moment
 • schoonmaak - lef
 • tijd op de klok & kalender
 • omgeving
 • Keuze-makerij
 • SpaceLab krachten die je bijsturen, voor Korte & Lange termijn
Goed-aardige bouwende Gedachten

Tijdens Leven onder een Biowapen heb je een anker nodig, dat tijdens alle Rechtszaken overeind blijft staan. Voor je persoonlijke Diepe Zelf; niet de Zelf van de medemens.


Je kan alleen rechtszaken voeren voor je Eigen Diepe Zelf; niet voor de Zelf in de medemens.


Goed-aardig:

Jij bouwt de Rechtstaat voor jezelf. Hierdoor ontstaat jurisprudentie; de gerechtelijke uitspraak is waardevast. Dus, moet je starten bij het Allerzwaarste Anker dat er bestaat. Het Folterverdrag / Slavernij conventie / alle Mensenrechtenverdragen.

Alleen als je dit doet, overleef je een Biowapen... en arriveer je in een Blijvend Gezond Leven.


Heb je hierin geen zin, ben je te lui om je Gezonde Leven te bouwen. Je blijft Slaaf in het Machtsvacuüm van de Terrorist.


 

Which type Human-destroyer demolishes All there is?

 • Malice in all DNA-cells
 • Small territory
 • Lazy thinker
 • Parasite, to kill
 • Materialistic
 • Ego-traveller
 • Sneaky person under Truth
 • Free-ride behavior
 • Invinceble in phantasy
 • Retarded in 1 part Life

How do you defend yourself, under the Everything Demolisher?

You don't...

You do not defend yourself; you construct your Personal Good Life.. in the Retarded part of Life in the Terrorist.


A Malice person can not invent this thinking-process /think this process through.


An Evil Person always stays Deep Rotten.

And therefore can never design a Good-hearted process; often not in prison either.


Simplicity generates Force

Simplicity:

 • active process; pragmatic
 • demands many EQ x IQ calculations
 • requires Cleaning-guts Brein
 • trust in building-system; under supervision of SpaceLab-forces
 • standard: Learn from mistakes
 • materialism only needed for completion Simplicity
 • keep DNA healthy
 • keeps Relationships healthy
 • determines Punishments
 • determines Speed of Evolution
 • can NEVER be hacked
 • ALWAYS protected by SpaceLab in Evolution of Honesty, for Evolution of Evolution
Fear = Scoop. moving picture
 
Fear does not exist as 'threat' for Good-hearted Thinkers in pragmatism

Fear is a Road sign. A traffic sign. Do not make it any heavier than it is...


What you feel - in your Deep Self - is:

 • the moment for Growth
 • DNA-cell unfolding process
 • to do -process
 • mirror moment
 • cleansing - guts
 • time on the clock & calender
 • surroundings
 • Choice-makery
 • SpaceLab forces that correct you on the Short & Long distance track

Good-hearted constructive Thoughts

During Life under a Bioweapon, you do need an anchor. that stays straight up

During Life under a Bioweapon, you do need an anchor. that stays straight up during all court trials. For your personal Deep Self; not the Self of your fellow human.


You can only start lawsuits for your Own Deep Self; not the Self of the other human.


Good-hearted:

You construct the State of Law for yourself. This results in Jurisprudence; the courtverdict is rock solid.

Thus, you must start with the Heaviest Anchor available. The Torture-treaty / Slavery convention / all Humanright treaties.


Only when you do this, you will survive a Bioweapon... and will arrive in a Longlasting Healthy Life.


When you are not in the mood for this Self-preservation duty, you are too lazy to construct your Healthy Life. You will stay Slave in the Powervacuum of the Terrorist.

 
 
Professors - Teachers design the Bioweapons and put them into production.

Politicians - CEOs - Journalists - Criminals are not clever enough to produce the Bioweapon themselves.


They are the Genocide-distributers/ Genocide-sponsors. Too malice to take responsibility for the Well-being of all of Us.

Too lazy to stop the Harm done... Besides they are Psychopaths who enjoy to destroy Mankind. Assuming that they will survive, now they can't see the Full Picture on the Long distance track.


Parents / Caretakers must start Lawsuits against School-boards - Professors - Teachers first, if they want their Kids to live a HAPS-lifestyle.


HAPS: Healthy Healing Particles...

Free Available, but the Youth must work from Slavery-mode to obtain them.


Adults have willfully demolished all HAPS for the Youth.


Adults are too stupid to see 'that Adults are in suïcide-mode'.


Youth goes to Higher Education, knowing that their Professors are the once who want them to be ill - tortured - killed.

Internationally.


Realizing that their own Family - Government - Education system... never Educated the Youth for Legal Justice, for Habitat's rights.


Realizing that the Youth must do the most difficult Dirty-job, namely: remove - cleanup - rebuild Life as it Is.


Youth must do the jobs, the Adults are suppose to do.


Starting with Cleaning up the Education-system.

Remove the Bioweapon from the School-computer, the Teachers' brain, the Neighbourhood, the Local council, the Destrict-parliament, the National parliament and the Media.


The most vulnerable persons on Earth, must to the work, that the Adults are not prepared to do = Savekeep Mankind.